Με τo από 15 Ιουλίου 2019 ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ μιάς στάσεως με Αρ. ΓΕΜΗ 151410503000 συνέστησαν εταιρεία με την επωνυμία  «Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό μητρώου επιμελητηρίου 380229 με Α.Φ.Μ. 801190755 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών και έδρα την Αθήνα.

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι ««Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και ο διακριτικός της τίτλος « ΣΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ». 

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής «D.OIKONOMOU – G.OIKONOMOU  PRIVATE COMPANY» και το διακριτικό της τίτλο « SIMERA NEWS MEDIA SERVICES  P.C ».

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό Καρνεάδου, αριθμός 34 , Αθήνα Τ.Κ 10676